2022-2023 Presentations and Reports – MSFRM Team 1

Snapshots

FALL 2022 SNAPSHOT
SPRING 2023 SNAPSHOT

Reports

FALL 2022 LONG REPORT
SPRING 2023 LONG REPORT

Analyst One Page Reports

Ticker Analysts  Reports
ABBV Jing Shu, Ruolin Liu ABBV
JNJ Yihao Liang JNJ
UNH Kane Carten, Jing Shu, Ruolin Liu, Katherine Bacolas UNH
ALB Yihao Liang, Guohao Men, Sirui Ji ALB
AMZN Zachary Alexander, Leonardo Machado, Helena Trofa AMZN
TSLA Zachary Alexander, Sirui Ji TSLA
DEO Helena Trofa, Leonardo Machado, Lingyue Zhao, Mingyi Liu DEO
PG Lingyue Zhao, Mingyi Liu PG
XOM Katherine Bacolas, Guohao Men, Kane Carten XOM
BA Zachary Alexander, Yihao Liang, Guohao Men, Sirui Ji BA

Awards